2017 © Eagle.

Нэйшнл Экспресс Парсэл ХХК нь 2011 оноос үйл ажиллагаа эхлэж өнөөдөр төмөр зам, агаар, далай болон  авто зам зэрэг тээврийн бүх төрлөөр улс хоорондын болон орон нутгийн тээвэр логистиктйн үйлчилгээг үзүүлж байна.

 
2017 © Eagle.